Mieszkańcy

  Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem to chłopcy i mężczyźni w wieku od 19 do 63 lat ( stan na dzień 01.10.2018 ), niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. W zależności od wieku i stopnia upośledzenia, są przypisani do jednej z 10 grup. Każda grupa ma określoną obsadę personelu oraz opiekuna głównego grupy. Każda  posiada też własną świetlicę oraz jadalnię. Pokoje mieszkańców są dwu oraz trzyosobowe. Są wyposażone w łóżka , szafki przyłóżkowe, szafy, stoły lub ławy oraz krzesła lub fotele, zabawki, komputery. Węzły sanitarne znajdują się w obrębie każdej grupy. W budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do wszystkich pięter osobom mającym problemy z poruszaniem się lub poruszających się na wózkach.

 Do budynków prowadzą dwa podjazdy z zewnątrz.

Jakie kroki wykonać przy przyjęciu do DPS:

  • wskazane jest byś udał się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla twojego miejsca zamieszkania

  • skontaktuj się z pracownikiem socjalnym danego OPS. Pracownik soscjalny pomoże Ci złożyć wniosek o skierowania do DPS. Ten sam pracownik przeprowadzi wywiad środowiskowy, w którym stwierdzi niemożliwość zapewnienia opieki w dotychczasowym miejscu zamieszkania. OPS wystawi opinię na temat sprawności osoby starającej się o miejsce w DPS. Jesli posiadasz jakieś karty szpitalne, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia o posiadanym dochodzie ( np.renta, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacvyjny) – przynieś je na spotkanie, dołaczone one zostaną do wniosku. Dołączyc należy także zgodę osoby zainteresowanej na potrącenie z dochodu opłaty za pobyt, tzn. na potrącenie 70% dochodu z tytułu odpłatności za pobyt w DPS. Komplet dokumentów przekazany zxostanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. PCPR określi typ domu, do którego winno nastąpić skierowanie. Następnie wyśle do określonego DPS-u lub DPS-ów pełną dokumentację wraz z zapytaniem o ewentualne przyjęcie. W przypadku braku miejsc w danym DPS podawany jest przyblizony okres oczekiwania oraz informacja o wpisaniu na listę oczekujących. Jeśli miejsce istnieje, DPS wystawia pozytywną odpowiedź do PCPR, a ten z kolei wystawia decyzję kierującą do DPS.

  • Jeśli uzyskasz miejsce w DPS, dany DPS powiadomi Cię czy dostarczyłeś już komplet dokumentów lub ewentualnie jakie dostrzeżono braki.

Oczywiście, wszystkie te sprawy może załatwiać członek rodziny osoby zainteresowanej, a w przypadku ubezwłasnowolnionej lub nieletniej – sprawę załatwia opiekun prawny. W przypadku osoby samotnej, całą procedurę przeprowadza często pracownik socjalny.

W skrócie:

  • Rozeznaj się w istniejących możliwościach i wyborze placówek, udaj się do swojego Ośrodka Pomocy Społecznej, zabierz ze sobą posiadaną dokumentację lekarską, dowód osobisty, odcinek renty, emerytury lub inne posiadane zaświadczenie o dochodach, pracownik socjalny pomoże Ci skompletować potrzebne dokumenty i złożyć wniosek o skierowanie do DPS, przeprowadzi także wywiad środowiskowy u Ciebie , a następnie wyśle dokumenty do PCPR. Potem czekaj na odpowiedź.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą (art.61.2 ustawy):

 • mieszkaniec domu do 70% swojego dochodu

• małżonek, zstępni lub wstępni , jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% kryterium dochodowego

• gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt.1 i 2 .

Przyjmujemy osoby w różnym wieku, nie ma ograniczeń wiekowych. 

Jeśli osoba starająca się o przyjęcie do naszego Domu spełnia odpowiednie wymogi, w związku z tym , że narazie nie posiadamy wolnych miejsc, może zostać wpisana na listę oczekujących. W chwili obecnej lista oczekujących nie zawiera żadnych kandydatów (31.10.2018r.), zaś okresu oczekiwania na przyjęcie z listy nie jesteśmy w stanie określić. 

Obecnie DPS liczy 110 mieszkańców.( aktualizacja  na dzień 26.10.2018 r.). 

Aktualny miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca na 2018 r. wynosi 3 081,28 zł (aktualizacja 29.01.2018r.). Podany koszt obowiązuje od 01.02.2018r.